top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu:sieć............  (dalej: serwis internetowy).

 

Odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych są: 

 

Prodimo, 

Adres zamieszkania: ........................

 

zwaną dalej „osobą odpowiedzialną”.

 

Administrator wyznaczył osobę kontaktową, która jest koordynatorem danych osobowych; z koordynatorem można skontaktować się:

pisemnie – poprzez przesłanie żądania na adres Administratora,
pocztą elektroniczną na następujący adres:prodimofrage@gmail.com 

 

W jakich celach możemy przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisu internetowego.

 

Dane osobowe pozyskane z serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach: 

 

1.Wysyłanie newslettera, który zawiera informacje marketingowe dotyczące produktów, marki Drutex oraz usług własnych Drutex SA, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. za Twoją uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu wycofania zgody. 

 

2.odpowiadanie na pytania, które zostały przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowejhttps://www.........., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, tj. w Twoim prawnie uzasadnionym interesie polegającym na otrzymaniu żądanych informacji. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi. 
 

3. Organizacja i realizacjakonkursów i akcji marketingowych, w których zdecydowałeś się wziąć udział, na podstawie Art. Art. 6 ust.1 lit. A RODO, czyli oświadczenie o udzielonej przez Ciebie zgodzie. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres wskazany w regulaminie konkursu lub promocji lub do czasu wycofania zgody (zgodę można wycofać w dowolnym momencie).
 

4. Weryfikacja Statusu Dystrybutoraprzy zakładaniu konta w panelu partnera handlowego, na podstawie udzielonej zgody, tj. Art. 6 ust.1 lit.
 

5. Przekazanie zapytania do wybranego partnera handlowegood Prodimo,na Twoje żądanie, jaki jest Twój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zapytania przechowywane są do czasu potwierdzenia kontaktu przez partnera handlowego.

 

6. Określanie lokalizacji urządzenia, na którym wyświetlany jest serwis internetowy, za Twoją uprzednią zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a), abyśmy mogli skontaktować się z najbliższymi dystrybutorami produktów marki Drutex. Dane przetwarzane są przez czas trwania sesji.


7. Optymalizacja serwisu internetowego i treści marketingowychna podstawie danych statystycznych przekazywanych przez dostawców zewnętrznych, na podstawie zgody wyrażonej przez Ciebie poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki – przez czas wskazany w polityce cookies.


Ponadto dane osobowe pozyskane z serwisu internetowego mogą, w zależności od intencji użytkownika serwisu internetowegoProdimobyć również przetwarzane w następujących celach: 

 

1.Przygotowanie oferty i prowadzenie negocjacjiudzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie ofertowe, na podstawie Art. 6 ust.1 lit f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesieProdimo. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia otrzymania żądania. 
 

2. Wykonanie UmowyzProdimojeśli jesteś stroną Umowy i korzystasz z serwisu internetowego dla dystrybutorów; w szczególności w celu utrzymywania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie Art. 6 ust.1 lit. W tym celu dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, przez okres wskazany w umowie, w którym można złożyć reklamację, a po tym okresie do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianych ustawą z dnia 23 grudnia 2007 r. kwiecień 1964 r. Kodeks cywilny. 


3. Obsługa Reklamacjiw procedurze gwarancyjnej producenta (jeżeli treść reklamacji została złożona za pośrednictwem formularza internetowego) na podstawie art. Dane będą przechowywane w tym celu do czasu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, a następnie do końca okresu przedawnienia roszczeń z nią związanych, zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.  Zgodę można cofnąć kontaktując się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w ust. 1 powyżej).

4. Kto uzyskuje dostępw sprawie danych osobowych użytkowników serwisu internetowego.

Dostęp do danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz dostawcy usług IT, którzy powierzyli Drutex SA przetwarzanie danych osobowych.  

Dystrybutorzy produktów zProdimo, jeżeli użytkownik serwisu internetowego przesłał za pośrednictwem serwisu internetowego zapytanie do partnera handlowego.

 

Ponadto informacje o odwiedzaniu serwisu (w tym o dokładnym czasie wizyty i opuszczeniu serwisu, odwiedzonych podstronach i działaniach podejmowanych w serwisie) przekazywane są firmom trzecim z siedzibą w państwach trzecich (Google Inc, USA, w ramach usługi Google analityka usług). Wizyta na stronie jest powiązana z unikalnym numerem identyfikacyjnym użytkownika, nadanym przez ww. firmę, która w odniesieniu do tych danych pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane. Dane statystyczne o użytkownikach naszego serwisu otrzymujemy od Google Inc., które nie pozwalają na identyfikację osób odwiedzających serwis internetowy.

5. Jakie są prawa użytkownika usługi internetowej i jak mogą być postrzegane.

Na zasadach i w zakresie określonym w RODO każdemu użytkownikowi serwisu internetowego przysługują następujące uprawnienia:

  • Prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

  • Prawo do poprawiania lub uzupełniania treści własnych danych, 

  • prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • Prawo do przenoszenia danych, 

  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,_cc781905-5cde-3194-bb3b -136zły5cf58d_

  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,

  • Recht  auf  Beschwerde  bei  der  zuständigen _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_Organ Nadzorczy, tj. Prezes Polskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem.

 

Procedury korzystania z praw:

W celu skorzystania z powyższych praw niezbędny jest kontakt z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe w ust. 2 powyżej), podanie danych osobowych umożliwiających weryfikację tożsamości. 

 

6. Obowiązkowe/dobrowolne podanie danych  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.

bottom of page